Productgroepen

Algemene voorwaarden

terug
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Stand 22.02.2021
Als PDF-document te downloaden:
 KIPP GTC 118 kB

Algemeen - Toepassingsgebied

 1. Uitsluitend onze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing; daarmee strijdige of daarvan afwijkende voorwaarden van de besteller wijzen wij af, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als wij de levering aan de besteller zonder voorwaarden uitvoeren terwijl wij op de hoogte zijn van met onze verkoopvoorwaarden strijdige of daarvan afwijkende voorwaarden van de besteller.
 2. Alle afspraken die tussen ons en de besteller voor de nakoming van deze overeenkomst worden gemaakt voor de nakoming van deze overeenkomst, moeten schriftelijk plaatsvinden.
 3. Wij sluiten geen overeenkomsten met consumenten af. Onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden alleen voor bedrijven in de zin van § 310, lid 1 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).


A
anbieding aanbiedingsdocumenten catalogi

 1. Als de bestelling van de besteller moet worden beschouwd als aanbieding volgens § 145 BGB, dan kunnen wij deze binnen twee (2) weken accepteren.
 2. Op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten behouden wij ons eigendoms- en auteursrechten voor; deze mogen niet aan derden beschikbaar worden gesteld. Voor de doorgifte ervan aan derden is onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist.
 3. Technische wijzigingen van onze producten die de waarde ervan verhogen of behouden, zijn altijd en zonder mededeling vooraf toegestaan.


Prijzen - betalingsvoorwaarden - achterstallige betaling

 1. Voor zover niet anders blijkt uit de opdrachtbevestiging, gelden onze prijzen 'af fabriek'.
 2. De verpakking wordt apart in rekening gebracht.
 3. Bij speciale uitvoeringen die niet tot ons assortiment horen, kan de bestelhoeveelheid om productietechnische redenen afwijken. Wanneer in de overeenkomst niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, zijn hogere of lagere aantallen tot 10% zijn een contractuele nakoming van de leveringsverplichting. Berekend wordt in dat geval het werkelijk geleverde aantal.
 4. Onze prijzen zijn exclusief de wettelijke btw; dit bedrag wordt met het wettelijk percentage op de dag van de facturering apart in de factuur vermeld.
 5. Bij betaling na ontvangst van een factuur heeft de besteller recht op 2% korting bij contante betaling wanneer het bedrag binnen 10 dagen na factuurdatum door ons wordt ontvangen.
 6. Wanneer uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, moet de koopprijs netto (zonder aftrek) binnen dertig dage na factuurdatum worden betaald. Wij behouden ons het recht op een redelijk eerder tijdstip te wijzen op de betalingsachterstand door verzending van een na opeisbaarheid verzonden aanmaning. De wettelijke regels voor de gevolgen van de achterstallige betaling zijn van toepassing.
 7. De besteller heeft alleen recht op verrekening wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Bovendien heeft hij recht op uitoefening van een retentierecht voor zover zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.
 8. Bij kleine orders brengen wij een toeslag wegens kleine aantallen in rekening (€ 15,00 bij een productwaarde van minder dan € 25,00 en € 8,00 bij een productwaarde van minder dan € 50,00).


Levertijd

 1. Voorwaarde voor het begin van de door ons aangegeven levertijd is dat alle technische vragen zijn beantwoord.
 2. Voorwaarde voor de nakoming van onze leveringsverplichting is de tijdige en goede nakoming van de verplichtingen van de besteller. Het recht op bezwaar tegen de niet-nagekomen overeenkomst blijft voorbehouden.
 3. Wij zijn volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk wanneer de onderliggende koopovereekomst een verkoop op levering ('Fixgeschäft') in de zin van § 286, lid 2, nr. 4 BGB of van § 376 HGB is. Wij zijn volgens de wettelijke bepalingen ook aansprakelijk wanneer de klant vanwege een door ons veroorzaakte leveringsvertraging het recht heeft aan te tonen dat zijn belang van de verdere nakoming van de overeenkomst is vervallen.
 4. Bovendien haften wij volgens de wettelijke bepalingen wanneer de leveringsvertraging door de opzettelijke of grof nalatige niet-nakoming van de overeenkomst is ontstaan; wij zijn aansprakelijk voor schuld van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Wanneer de leveringsvertraging wordt veroorzaakt door onze grof nalatige niet-nakoming van de overeenkomst, is onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, meestal ontstane schade.
 5. Wij zijn volgens de wettelijke bepalingen ook aansprakelijk wanneer de door ons veroorzaakte leveringsvertraging ontstaat door niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting door eigen schuld; in dat geval is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, meestal ontstane schade.
 6. Verder zijn wij bij leveringsvertraging aansprakelijk voor elke afgesloten week vertraging in het kader van een vaste vertragingsvergoeding van 3% van de geleverde waarde, maximaal echter niet meer dan 15% van de geleverde waarde.
 7. Wanneer de besteller ons, nadat wij in gebreke zijn geraakt, een redelijke uiterste termijn noemt, dan heeft hij na vruchteloze afloop van deze uiterste termijn, het recht de overeenkomst op te zeggen. Is een uiterste termijn vruchteloos verstreken, dan is de besteller verplicht om binnen een termijn van twee weken na afloop van de uiterste termijn aan te geven of hij de overeenkomst opzegt of nog steeds nakoming eist.
 8. Wanneer wij aantonen dat wij ondanks redelijke zorgvuldigheid bij de keuze van en het toezicht op onze leveranciers en ondanks het afsluiten van de overeenkomsten tegen passende voorwaarden de producten niet tijdig door onze leveranciers werden geleverd, wordt de levertermijn verlengt met de periode van de vertraging die door de niet-tijdige levering door de leverancier wordt veroorzaakt. Als de leverancier niet kan leveren, hebben wij het recht de overeenkomst op te zeggen.
 9. Als de besteller het product niet tijdig accepteert of door eigen schuld andere medewerkingsplichten niet nakomt, hebben wij het recht vergoeding te eisen voor de schade die voor ons is ontstaan, inclusief eventuele extra kosten. In dat geval gaat ook het risico van een toevallige vernietiging of een toevallige verslechtering van het gekochte product over op de besteller op het moment dat hij met de acceptatie in gebreke is.


Risico-overgang

 1. Voor zover de opdrachtbevestiging niets anders vermeld, is levering 'af fabriek' (EXW Incoterms 2020) Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, overeengekomen. Het risico gaat op de besteller over wanneer het geleverde product voor ophalen werd klaargezet, ook bij deelleveringen.
 2. Deelleveringen zijn toegestaan wanneer dit voor de besteller redelijk is.


Rechten wegens gebreken - verjaring

 1. Voorwaarde voor de rechten wegens gebreken van de besteller is dat hij zijn verplichten inzake controle en melding van gebreken volgens § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) correct is nagekomen.
 2. Ontstaat een gebrek van het gekochte product waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dan hebben wij naar onze keuze recht op verhelpen van het gebrek of levering van een product zonder gebreken.
 3. Mislukt de latere nakoming, met name tot na afloop van redelijke termijnen om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dan heeft de besteller naar eigen keuzen het recht om de overeenkomst op te zeggen of een dienovereenkomstige verlaging van de koopprijs te eisen. Is een redelijke uiteindelijke termijn verstreken, dan is de besteller verplicht binnen een termijn van twee weken na de niet-nakoming aan te geven of hij de overeenkomst opzegt of nog steeds nakoming eist.
 4. Wij zijn volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk wanneer de besteller schadevergoedingsclaims indient die zijn veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Wanneer wij niet van opzettelijke niet-nakoming van de overeenkomst worden beschuldig, is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, meestal ontstane schade.
 5. Wij zijn volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk wanneer wij door eigen schuld een wezenlijke contractuele verplichting niet nakomen; ook in dat geval is echter de aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, meestal ontstane schade. Van een wezenlijke contractuele verplichting is sprake wanneer de contractuele verplichting betrekking heeft op een verplichting waarbij de klant erop heeft vertrouwd of mocht vertrouwen dat deze werd nagekomen.
 6. De aansprakelijkheid voor schade door schuld aan het leven, het lichaam of de gezondheid en voor schade die door een van ons afgegeven garantie, kwaliteits- of houdbaarheidsgarantie wordt beschermd, wanneer uit de betreffende garantieovereenkomst niet iets anders blijkt, wordt niet aangetast; dit geldt ook voor de dwingede aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet en de AVG.
 7. Wanneer hiervoor niet iets afwijkends geregeld, is de aansprakelijkheid uitgesloten.
 8. De verjaringstermijn voor rechten vanwege gebreken (garantierechten) is 12 maanden, gerekend vanaf de risico-overgang. Dit geldt niet wanneer het gekochte product normaal gesproken voor een gebouw wordt gebrek en het gebrek heeft veroorzaakt.
 9. Rechten van de besteller wegens een gebrek verjaren na twaalf (12) maanden. De verjaringstermijn begint bij aflevering. Bij opzettelijke of grof nalatige niet-nakoming van verplichtingen, bij arglistig verzwijgen van een gebrek, bij materiële rechten op afgifte door derden in de zin van § 438, lid 1, nr. 1 BGB, bij persoonlijk letsel, bij schendingen van de AVG, bij rechten volgens de productaansprakelijkheidswet en bij overname van een kwaliteitsgarantie gelden de wettelijke bepalingen voor verjaring; bij een garantieovername geldt dit echter alleen wanneer uit de betreffende garantieovereenkomst niet iets anders blijkt. De rechten bij een leveranciersregres volgens §§ 445a, 445b BGB worden niet aangetast.


Aansprakelijkheid

 1. Een verdergaande aansprakelijkheid voor schadevergoeding zoals in de vorige alinea (Rechten wegens gebreken - verjaring) voorzien, is - zonder inachtneming met de wettelijke aard van de ingediende claim - uitgesloten. Dit geldt met name voor schadevergoedingsclaims door schuld bij afsluiting van de overeenkomst, wegens niet-nakoming van overige verplichtingen of wegens strafrechtelijke vergoedingsclaims van materiële schade volgens § 823 BGB.
 2. De beperking volgens 1. geldt aan wanneer de besteller in plaats van een schadevergoedingsclaim in plaats van de prestatie vergoeding van nutteloze onkosten eist.
 3. Wanneer de aansprakelijkheid voor schadevergoeding ten opzichte van ons uitgesloten is beperkt is, geldt dit ook wat betreft de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van onze werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.


Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons het eigendom van het gekochte product voor totdat wij alle betalingen volgens de zakelijke relatie met de besteller hebben ontvangen. Bij elk gedrag van de besteller dat in strijd is met de overeenkomst, met name bij betalingsachterstand, hebben wij het recht onze wettelijke rechten uit te oefenen en het gekochte product terug te krijgen. Wij zijn na terugname van het gekochte product bevoegd het gebruik ervan te beoordelen, waarbij de gebruiksopbrengst op de verplichtingen van de besteller - minus redelijke gebruikskosten - in mindering moet worden gebracht.
 2. Bij verpandingen of overige ingrepen van derden moet de besteller ons onmiddellijk schriftelijk informeren, zodat wij een vordering volgens § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) kunnen indienen. Als de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een dergelijke vordering te vergoeden, is de besteller voor de ontstane uitval aansprakelijk.
 3. De besteller heeft het recht het gekochte product in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen; hij draagt echter nu al alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (inclusief btw) aan ons over die hij verkrijgt door de doorverkoop ten opzichte van zijn afnemers of derden, ongeacht of het gekochte product zonder of na verwerking werd doorverkocht. Ook nadat de besteller afstand heeft gedaan, blijft hij bevoegd om deze vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, wordt daardoor niet aangetast. Wij verplichten ons echter de vordering niet te innen zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen volgens de ontvangen opbrengsten nakomt, er geen betalingsachterstand ontstaat en vooral geen aanvraag voor het openen van een insolventieprocedure is ingediend of sprake is van een faillissement. Is dit echter het geval, dan kunnen wij eisen dat de besteller ons de afgestane vorderingen en de betreffende debiteuren meedeelt, alle voor het innen vereiste gegevens beschikbaar stelt en de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) over de afstandsverklaring informeert.
 4. De verwerking of wijziging van het gekochte product door de besteller wordt altijd voor ons uitgevoerd. Wordt het gekochte product verwerkt met andere voorwerpen die niet onze eigendom zijn, dan verkrijgen wij de mede-eigendom van het nieuwe product naar rato van de waarde van het gekochte product (totaalbedrag van de factuur incl. btw) ten opzichte van de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking. Voor het door verwerking ontstane product geldt verder hetzelfde als voor het op voorbehoud geleverde, gekochte product.
 5. Wordt het gekochte product onscheidbaar gecombineerd met andere voorwerpen die niet onze eigendom zijn, dan verkrijgen wij de mede-eigendom van het nieuwe product naar rato van de waarde van het gekochte product (totaalbedrag van de factuur incl. btw) ten opzichte van de andere gecombineerde voorwerpen op het moment van combineren. Vindt het combineren zodanig plaats dat het product van de besteller als het hoofdproduct moet worden beschouwd, dan geldt als overeengekomen dat de besteller ons naar rato de mede-eigendom aan ons overdraagt. De besteller bewaart de zo ontstane volledige eigendom of mede-eigendom voor ons.
 6. Wij verplichten ons de zekerheden waarop wij recht hebben, op verzoek van de besteller vrij geven voor zover de waarde van onze zekerheden de zeker te stellen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt; de keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij ons. 


Teruggave van producten

In principe wordt een vast verkocht of normaal geleverd product niet teruggenomen. Uitzonderingen zijn alleen in bijzondere gevallen volgens voorafgaande afspraken mogelijk..Bevoegde rechtbank - plaats waar de prestatie moet worden geleverd

 1. Wanneer de besteller een koopman is, is de bevoegde rechtbank Rottweil. Wij hebben echter ook het recht een vordering tegen de besteller in te dienen bij de rechtbank die voor zijn woon- c.q. vestigingsplaats bevoegd is.
 2. Voor zover de opdrachtbevestiging niets anders vermeldt, is de plaats waar de prestatie moet worden verricht Sulz-Holzhausen.
 3. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag en de recht verwijzende voorschriften.


Voor alle informatie over de omgang van gebruikersgegevens verwijzen wij naar onze aparte Privacyverklaring

Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33