Productgroepen

Algemene voorwaarden

terug
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Stand 13.02.2013

Algemeen - Toepassingsgebied 

 1. Uitsluitend onze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing; daarmee strijdige of daarvan afwijkende voorwaarden van de besteller wijzen wij af, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als wij de levering aan de besteller zonder voorwaarden uitvoeren terwijl wij op de hoogte zijn met onze verkoopvoorwaarden strijdige of daarvan afwijkende voorwaarden van de besteller.
 2. Alle afspraken die tussen ons en de besteller voor de nakoming van deze overeenkomst worden gemaakt voor de nakoming van deze overeenkomst, moeten schriftelijk plaatsvinden.


Offerte – Offertedocumenten – Catalogi 

 1. Moet de bestelling van de klant als offerte volgens § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) worden beschouwd, dan kunnen wij deze binnen 4 weken accepteren. Onze offertes zijn altijd vrijblijvend.
 2. Wij behouden ons eigendoms- en auteursrechten op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten voor; deze mogen niet aan derden toegankelijk worden gemaakt. Voor de doorgifte ervan aan derden is onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist.
 3. Beschrijvingen van onze producten zijn uitsluitend gegevens over de toestand ervan en vormen in geen enkel opzicht een garantie voor de toestand van de producten.
 4. Technische wijzigingen van onze producten die de waarde ervan verhogen of behouden, zijn altijd en zonder mededeling vooraf toegestaan.

 

Prijzen - Betalingsvoorwaarden - Betalingsachterstand 

 1. Voor zover niet anders blijkt uit de opdrachtbevestiging, gelden onze prijzen 'af fabriek'.
 2. De verpakking wordt in rekening gebracht. Tot terugname zijn wij alleen verplicht wanneer dwingende wettelijke regelingen dit eisen en de besteller de terugname eist. In dat geval dient hij de kosten van de terugname apart te betalen.
 3. Bij speciale uitvoeringen kunnen om productietechnische redenen afwijkingen van de bestelde hoeveelheid ontstaan. Hogere of lagere aantallen tot 10% zijn daarom een contractuele nakoming van de leveringsverplichting, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Berekend wordt in dat geval het werkelijk geleverde aantal.
 4. Onze prijzen zijn exclusief de wettelijke btw; dit bedrag wordt met het wettelijk percentage op de dag van de facturering apart in de factuur vermeld.
 5. Als wij het bedrag binnen 10 dagen na factuurdatum ontvangen, heeft de besteller het recht 2% korting wegens contante betaling in mindering te brengen.
 6. De besteller is achterstallig wanneer hij opeisbare bedragen niet uiterlijk dertig dagen na ontvangst van een factuur of gelijkwaardig betalingsverzoek betaalt. Wij behouden ons het recht voor reeds eerder te wijzen op de betalingsachterstand door verzending van een na opeisbaarheid verzonden aanmaning. In afwijking van zin 1 en 2 is de besteller in gebreke, wanneer is afgesproken dat de koopprijs op een volgens de kalender bepaald of te bepalen tijdstip moet worden betaald en de besteller niet uiterlijk op dat tijdstip betaalt.
 7. Als de besteller in gebreke is, hebben wij het recht rente wegens te late betaling van 9% boven het betreffende jaarlijkse basisrentepercentage te eisen. Als wij kunnen bewijzen dat door de achterstallige betaling een hogere schade is ontstaan, hebben wij het recht daarvoor schadevergoeding te eisen.
 8. De besteller heeft alleen recht op verrekening wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Bovendien heeft hij recht op uitoefening van een retentierecht voor zover zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.
 9. Bij kleine orders brengen wij een toeslag wegens kleine aantallen in rekening (€ 15,00 bij een productwaarde van minder dan € 25,00 en € 8,00 bij een productwaarde van minder dan € 50,00).

 

Levertijd 

 1. Voorwaarde voor het begin van de door ons aangegeven levertijd is dat alle technische vragen zijn beantwoord. Voor zover niet anders overeengekomen, is een door ons genoemde levertijd vrijblijvend.
 2. Als onze levering wordt vertraagd om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, dan is de schadevergoeding voor de schade die direct door de vertraagde levering ontstaat, beperkt tot de hoogte van de voorzienbare schade.
 3. Als de besteller, nadat wij in gebreke zijn gekomen, ons een redelijke aanvullende termijn geeft, dan heeft hij het recht om de overeenkomst op te zeggen als de levering na afloop van deze aanvullende termijn nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Als een redelijke aanvullende termijn zonder resultaat is verstreken, dan is de besteller verplicht binnen twee weken na afloop van de aanvullende termijn aan te geven of hij de overeenkomst wil opzeggen of nog steeds nakoming ervan eist.
 4. Voor zover wij daarnaast aansprakelijk zijn voor schadevergoeding in plaats van nakoming, zijn de vorderingen bij normale nalatigheid beperkt tot de hoogte van de voorzienbare schade.
 5. Wij zijn bij normale aansprakelijkheid nooit aansprakelijk voor gevolgschade van de vertraagde of niet-nakoming, vooral voor winstverlies van de besteller of overige productie-uitvalkosten.
 6. Voorwaarde voor de nakoming van onze leveringsverplichting is de tijdige en goede nakoming van de verplichtingen van de besteller.
 7. Bewijzen wij dat wij ondanks zorgvuldige keuze van onze leveranciers en ondanks de afsluiting van de overeenkomsten met redelijke voorwaarden de levering van onze leveranciers niet tijdig ontvingen, dan wordt de levertermijn verlengd met de vertragingsperiode die door de niet-tijdige levering door de leverancier wordt veroorzaakt. Als de leverancier niet kan leveren, hebben wij het recht de overeenkomst op te zeggen.
 8. Als de besteller het product niet tijdig accepteert of andere medewerkingsplichten overtreedt, hebben wij het recht vergoeding te eisen voor de schade die voor ons is ontstaan, inclusief eventuele extra kosten. In dat geval gaat ook het risico van een toevallige vernietiging of een toevallige verslechtering van het gekochte product over op de besteller op het moment dat hij met de acceptatie in gebreke is.

 

Risico-overgang 

 1. Voor zover de opdrachtbevestiging niets anders vermeld, is levering 'af fabriek' overeengekomen. Het risico gaat op de besteller over wanneer het te leveren product de fabriek heeft verlaten, ook bij gedeeltelijke leveringen of wanneer wij nog andere diensten, bijv. de verzendkosten of levering en opstelling hebben geaccepteerd. Voor zover een oplevering moet plaatsvinden, is deze voor de overgang van het risico doorslaggevend. Deze moet direct op het opleveringstijdstip, alternatief direct na onze mededeling over de opleveringsmogelijkheid, worden uitgevoerd. De besteller mag de oplevering bij aanwezigheid van een niet-wezenlijk gebrek niet weigeren.
 2. Wordt de vertraging resp. oplevering vertraagd of vindt deze niet plaats vanwege omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, dan gaat het risico op de besteller over op de dag van de melding van verzendings- resp. opleveringsmogelijkheid.
 3. Gedeeltelijke levering zijn toegestaan mits dit voor de besteller redelijk is.

 

Rechten wegens gebreken - Verjaring 

 1. Voorwaarde voor de rechten van de besteller is dat hij zijn rechten inzake controle en melding van gebreken volgens § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) correct is nagekomen.
 2. Ontstaat een gebrek van het gekochte product waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dan hebben wij naar onze keuze recht op verhelpen van het gebrek of levering van een product zonder gebreken.
 3. Wanneer wij niet bereid of in staat zijn het gebrek te verhelpen of een vervangend product te leveren, wordt de levering vooral vertraagd tot redelijke termijnen om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, of mislukt het verhelpen van het gebrek of de vervangende levering op andere manier, dan heeft de besteller het recht naar eigen keuze de overeenkomst op te zeggen of een passende verlaging van de koopprijs te eisen. Is een redelijke aanvullende termijn zonder resultaat verstreken, dan is de besteller verplicht binnen twee weken na afloop van de aanvullende termijn aan te geven of hij de overeenkomst wil opzeggen of nog steeds nakoming ervan eist.
 4. Voor zover hieronder niets anders is vermeld, zijn verdergaande vorderingen van de besteller - ongeacht de rechtsgronden - uitgesloten. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan het geleverde product zelf zijn ontstaan; wij zijn met name niet aansprakelijk voor winstverlies of overige financiële nadelen van de besteller. Voor zover wij toch voor dergelijke schade aansprakelijk zijn, is de schadevergoeding beperkt tot de hoogte van voorzienbare schade.
 5. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer dwingende wettelijke voorschriften een aansprakelijkheid vaststellen, vooral wanneer de schade werd veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of vorderingen vanwege op nalatigheid gebaseerd overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid worden ingediend. Deze geldt ook niet wanneer wij een garantie voor een bepaalde toestand van het product hebben overgenomen en deze toestand ontbreekt.
 6. Wanneer wij een contractuele verplichting nalatig niet nakomen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade.
 7. De garantietermijn is 1 jaar, gerekend vanaf levering van het product. Deze termijn is een verjaringstermijn en geldt ook voor vorderingen ter vergoeding van gevolgschade vanwege gebreken, mits geen vorderingen vanwege onrechtmatige daad kunnen worden ingediend.

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Wij behouden ons het eigendom van het gekocht product voor tot aan de ontvangst van alle betalingen krachtens de zakelijke relatie met de besteller. Bij elk gedrag van de besteller dat in strijd is met de overeenkomst, met name bij betalingsachterstand, hebben wij het recht onze wettelijke rechten uit te oefenen en het gekochte product terug te krijgen. Wij zijn na terugname van het gekochte product bevoegd het gebruik ervan te beoordelen, waarbij de gebruiksopbrengst op de verplichtingen van de besteller - minus redelijke gebruikskosten - in mindering moet worden gebracht.
 2. Bij verpandingen of overige ingrepen van derden moet de besteller ons onmiddellijk schriftelijk informeren, zodat wij een vordering volgens § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) kunnen indienen. Als de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een dergelijke vordering te vergoeden, is de besteller voor de ontstane uitval aansprakelijk.
 3. De besteller heeft het recht het gekochte product in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen; hij draagt echter nu al alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (inclusief btw) aan ons over die hij verkrijgt door de doorverkoop ten opzichte van zijn afnemers of derden, ongeacht of het gekochte product zonder of na verwerking werd doorverkocht. Ook nadat de besteller afstand heeft gedaan, blijft hij bevoegd om deze vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, wordt daardoor niet aangetast. Wij verplichten ons echter de vordering niet te innen zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen volgens de ontvangen opbrengsten nakomt, er geen betalingsachterstand ontstaat en vooral geen aanvraag voor het openen van een insolventieprocedure is ingediend of sprake is van een faillissement. Is dit echter het geval, dan kunnen wij eisen dat de besteller ons de afgestane vorderingen en de betreffende debiteuren meedeelt, alle voor het innen vereiste gegevens beschikbaar stelt en de bijbehorende documenten overhandigt.
 4. De verwerking of wijziging van het gekochte product door de besteller wordt altijd voor ons uitgevoerd. Wordt het gekochte product verwerkt met andere voorwerpen die niet onze eigendom zijn, dan verkrijgen wij de mede-eigendom van het nieuwe product naar rato van de waarde van het gekochte product ten opzichte van de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking. Voor het door verwerking ontstane product geldt daarnaast hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde gekochte product.
 5. Wij verplichten ons de zekerheden waarop wij recht hebben, op verzoek van de besteller vrij geven voor zover de waarde van onze zekerheden de zeker te stellen vorderingen met meer dan 20 % overschrijdt; de keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.

 

Teruggave van producten 

 1. In principe wordt een vast verkocht en correct geleverd product niet teruggenomen. Uitzonderingen zijn alleen in bijzondere gevallen volgens voorafgaande afspraken mogelijk. 

 

Bevoegde rechtbank - Plaats waar de prestatie moet worden geleverd 

 1. Wanneer de besteller een onderneming is, is de bevoegde rechtbank Rottweil. Wij hebben echter ook het recht een vordering tegen de besteller in te dienen bij de rechtbank die voor zijn woon- c.q. vestigingsplaats bevoegd is.
 2. Voor zover de opdrachtbevestiging niets anders vermeldt, is de plaats waar de prestatie moet worden verricht Sulz-Holzhausen.
 3. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

Gegevensbescherming


Voor alle informatie over de omgang van gebruikersgegevens verwijzen wij naar onze aparte Privacyverklaring.

Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33