HEINRICH KIPP WERK gebruikt cookies, om de website optimaal vorm te geven en voortduren te kunnen verbeteren. Door het verdere gebruik van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over het onderwerp cookies. Akkoord
Productgroepen

Algemene voorwaarden

terug
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Heinrich Kipp Werk KG
Stand 13.02.2013

Algemeen - geldigheid 

 1. Onze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend; tegenstrijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller erkennen wij niet, behalve wanneer wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid daarvan hebben toegestemd. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook, wanneer wij met kennis van tegenstrijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller, de levering aan de besteller zonder voorbehoud uitvoeren.
 2. Alle afspraken, die tussen ons en de besteller voor de uitvoering van deze overeenkomst worden gemaakt, moeten schriftelijk worden vastgelegd.


Aanbieding – Aanbiedingsdocumentatie – Catologi 

 1. Wanneer de bestelling van de klant als aanbieding conform § 145 BGB kan worden gekwalificeerd, dan kunnen wij deze binnen 4 weken aannemen. Onze aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend.
 2. Voor afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten behouden wij ons het eigendoms- en auteursrecht voor; deze mogen niet toegankelijk gemaakt worden aan derden. Voor het doorgeven aan derden moet de besteller onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben.
 3. Beschrijvingen van onze producten zijn slechts specificaties en vormen geenszins een garantie voor de hoedanigheid van de goederen.
 4. Technische veranderingen van onze producten, die waardevermeerderend of waardebehoudend zijn, zijn te allen tijde zonder aankondiging vooraf toegestaan.

 

Prijzen - Betalingsvoorwaarden - Uitstel 

 1. Voor zover in de opdrachtbevestiging niet anders afgesproken, gelden onze prijzen "af fabriek".
 2. De verpakking wordt in rekening gebracht. Tot terugname zijn wij alleen verplicht, wanneer dwingende wettelijke regelingen dit voorschrijven en de besteller de terugname verlangt. In dit geval moet de besteller de kosten voor de terugname afzonderlijk dragen.
 3. Bij speciale uitvoeringen kan vanwege fabricagetechnische redenen, een afwijking van de bestelhoeveelheid optreden. Meer- of minderhoeveelheden tot 10% staan daarom voor voldoen aan de leveringsverplichting conform de overeenkomst voor zover in de overeenkomst niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Berekent wordt in dit geval de werkelijke leveringshoeveelheid.
 4. De btw is niet bij onze prijzen inbegrepen; ze wordt met het percentage van de dag waarop de factuur geschreven wordt, apart aangegeven.
 5. Indien de betaling binnen 10 dagen na factuurdatum bij ons binnenkomt, heeft de besteller het recht 2% (betalings)korting af te trekken.
 6. De besteller raakt in verzuim, wanneer hij betalingen niet uiterlijk dertig dagen na ontvangst van een factuur of een gelijkwaardig verzoek om te betalen voldoet. Ons blijft voorbehouden de achterstalligheid op een vroeger tijdstip te bewerkstelligen door een aanmaning te schrijven die na het achterstallig worden aankomt. Afwijkend van de artikelen 1 en 2 is de besteller dan in gebreke, wanneer overeengekomen is dat de koopprijs op een op de kalender bepaald of bepaalbaar tijdstip betaald dient te worden, en de besteller niet uiterlijk op dit tijdstip betaalt.
 7. Wanneer de besteller in betalingsgebreke komt, hebben wij het recht, een rente ter hoogte van 9% boven de geldende basisrente per opdracht in rekening te brengen. Indien wij in staat zijn, een hogere verzuimschade aan te tonen, hebben wij het recht, deze in rekening te brengen.
 8. Recht op verrekening heeft de besteller alleen, wanneer zijn claims rechtsgeldig vastgesteld, onbestreden of door ons erkend zijn. Bovendien is hij voor de uitoefening van een recht van terughouding in zoverre bevoegd, als zijn claim op dezelfde overeenkomst berust.
 9. Bij kleine opdrachten heffen wij een minimum toeslag (€ 15,00 bij goederenwaarde onder € 25,00 en € 8,00 bij goederenwaarde onder € 50,00).

 

Leveringstijd 

 1. Het begin van de door ons aangegeven leveringstijd stelt als voorwaarde, dat alle technische vragen zijn beantwoord. Voorzover niet anders overeengekomen, is een door ons genoemde levertijd vrijblijvend.
 2. Raken wij in gebreke met de levering om redenen die wij te verdedigen hebben, dan is de aansprakelijkheid voor schade die direct gevolg is van de vertraagde levering , begrensd tot de hoogte van de te voorziene schade.
 3. Stelt ons de besteller een uiterste termijn, nadat wij reeds een achterstand in de levering hebben, dan heeft hij na afloop van deze termijn zonder resultaat het recht van de overeenkomst af te zien. Is die redelijke termijn zonder resultaat verstreken, dan is de besteller verplicht, binnen een termijn van twee weken na afloop van de uiterste termijn te verklaren of hij van de overeenkomst afziet of nog steeds vasthoudt aan de nakoming.
 4. Voorzover wij daarnaast aansprakelijk zijn voor de schade in plaats van de prestatie, dan zijn aanspraken in geval van gewone nalatigheid begrensd tot te voorziene schade.
 5. Wij zijn in geval van gewone nalatigheid nooit aansprakelijk voor gevolgschade van de vertraagde of 
uitgebleven prestatie, in het bijzonder voor gederfde winst van de besteller of andere kosten van productie-uitval.
 6. De nakoming van onze verplichting te leveren vooronderstelt de tijdige en correcte vervulling van de verplichtingen van de besteller.
 7. Wanneer wij aantonen, dat wij ondanks zorgvuldige selectie van onze toeleveranciers en ondanks het afsluiten van een overeenkomst tegen correcte condities door onze toeleveranciers niet tijdig worden aangeleverd, dan wordt de leveringstermijn velengd met de periode van de vertraging, die door het niet tijdig leveren door de toeleverancier wordt veroorzaakt. In geval van onmogelijkheid van aanlevering door de toeleverancier hebben wij het recht, de overeenkomst op te zeggen.
 8. Ontstaat vertraging bij de aanvaarding door de besteller of overtreedt deze andere medewerkingsplichten, dan hebben wij het recht, de ontstane schade, inclusief eventueel meerwerk, te verrekenen. In dit geval gaat ook het risico van verlies of verslechtering van de goederen over naar de besteller, vanaf het moment van de aanvaardingsvertraging.

 

Risico-overdracht 

 1. Voor zover niet anders vermeld in de opdrachtbevestiging, is levering "af fabriek" overeengekomen. Het risico gaat over op de besteller, wanneer het geleverde voorwerp de fabriek verlaten heeft, en wel ook dan, wanneer gedeeltelijk geleverd wordt of wij nog andere prestaties, bijv. de verzendkosten of aflevering en opstelling overgenomen hebben. Voorzover een afname moet plaatsvinden, is de dit voor de overgang van het risico doorslaggevend. Ze moet onmiddellijk op de afgesproken dag, subsidiair direct na onze mededeling van de bereidheid tot afname uitgevoerd worden. De besteller mag de afname in geval van een niet wezenlijk gebrek niet weigeren.
 2. Is de verzending vertraagd of blijft zij, of de afname achterwege als gevolg van omstandigheden die ons niet aan te rekenen zijn, gaat het risico vanaf de dag van verzending of bereidheid tot afname over op de besteller.
 3. Deelleveringen zijn toegestaan, voorzover dit van de besteller verlangd kan worden.

 

Aansprakelijkheid gebreken - Verjaring 

 1. Als voorwaarde voor de rechten van de besteller geldt, dat deze zijn onderzoekings- en reclamatieverplichtingen conform § 377 HGB correct is nagekomen.
 2. Voorzover er een gebrek optreedt van de goederen welke onze verantwoordelijkheid is, hebben wij naar onze keuze het recht op verhelpen van het gebrek of levering van vervangende goederen zonder gebreken.
 3. Wanneer wij niet bereid of in niet staat zijn tot verhelpen van het gebrek of vervangende levering, vertraagt zich deze met bepaalde termijnen om redenen die onder onze verantwoordelijkheid vallen, of mislukt op andere wijze het verhelpen van het gebrek of de vervangende levering, dan heeft de besteller het recht naar zijn keuze van de overeenkomst af te zien of een passende vermindering van de koopprijs te verlangen. Is die redelijke termijn zonder resultaat verstreken, dan is de besteller verplicht, binnen een termijn van twee weken na afloop van de uiterste termijn te verklaren of hij van de overeenkomst afziet of nog steeds vasthoudt aan de nakoming.
 4. Voorzover navolgend niets anders blijkt, zijn verdergaande aanspraken van de besteller - om welke rechtsgronden dan ook - uitgesloten. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan het geleverde voorwerp zelf ontstaan zijn; in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere vermogensschade van de besteller. Voorzover een aansprakelijkheid voor zulke schade gegeven is, dan zijn aanspraken op schadevergoeding begrensd tot de hoogte van de voorzienbare schade.
 5. De voorgaande aansprakelijkheidsvrijstelling geldt niet, voor zover dwingende wettelijke voorschriften een aansprakelijkheid voorschrijven, in het bijzonder voor zover de oorzaak van de schade berust op bewuste of grove nalatigheid of wanneer aanspraken uit op nalatigheid berustende schade van leven, lichaam of gezondheid geldend worden gemaakt. Ze geldt verder ook niet, wanneer wij een garantie voor een bepaalde specificatie aanvaard hebben en deze specificatie ontbreekt.
 6. Voorzover wij nalatig een wezenlijke plicht uit de overeenkomst schenden, is onze aansprakelijkheid begrensd tot de voorzienbare schade.
 7. De garantietermijn bedraagt 1 jaar, gerekend vanaf de levering van de goederen. Deze termijn is een verjaringstermijn en geldt ook voor aanspraken op schadeloosstelling van later optredende schade door gebreken, voorzover geen aanspraken op ongeoorloofd handelen naar voren gebracht worden.

 

Zekering van eigendomsvoorbehoud 

 1. Wij behouden ons het eigendom voor van de verkochte goederen tot de ontvangst van alle betalingen uit de zakelijke relatie met de besteller. Bij ieder gedrag van de besteller dat in tegenspraak is met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsachterstand, hebben wij het recht, onze wettelijke rechten uit te oefenen en de goederen terug te nemen. Wij zijn na terugname van de goederen bevoegd tot het verhandelen daarvan, de opbrengst wordt met de verplichtingen van de besteller, minus de kosten, verrekend.
 2. Bij beslagleggingen of andere ingrepen door derden moet de besteller ons direct schriftelijk informeren, zodat wij een eis conform § 771 ZPO instellen kunnen. Voorzover de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke Kosten van een dergelijke eis te vergoeden, is de besteller aansprakelijk voor de ontstane uitval.
 3. De besteller heeft het recht, de verkochte goederen in een ordelijke gang van zaken door te verkopen; hij draagt ons nu reeds alle eisen ter grootte van het factuureindbedrag (inclusief btw) over, die hem uit de doorverkoop voortvloeien tegen zijn afnemer of derden, onafhankelijk daarvan, of de verkochte goederen zonder of na bewerking doorverkocht is. Voor het innen van deze eis blijft de besteller ook na de overdracht gemachtigd. Onze bevoegdheid, de eis zelf te innen, blijft onverminderd van kracht. Wij verplichten ons echter, de eis niet te innen, zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengst nakomt, geen achterstallige betaling heeft en in het bijzonder geen aanvraag voor het beginnen van een faillissements- of insolventieprocedrue ingediend is of betalingen gestaakt zijn. Is dit echter het geval, dan kunnen wij verlangen dat de besteller ons de overgedragen eisen en de schuldenaar bekend maakt, ons alle voor de inning noodzakelijke gegevens noemt en de daarbij behorende documenten overhandigt.
 4. De verwerking of verandering van de verkochte goederen wordt steeds voor ons uitgevoerd. Wordt de verkochte zaak met andere voorwerpen verwerkt die ons niet behoren, dan verwerven wij het mede-eigendom aan de nieuwe zaak in verhouding van de waarde van de verkochte zaak ten opzichte van de andere verwerkte voorwerpen ten tijde van de verwerking. Voor de door verwerking onstaande zaak geldt overigens hetzelfde als voor de onder voorbehoud gekochte en geleverde zaak.
 5. Wij verplichten ons, onze zekerheden op aanvraag van de besteller in zo verre vrij te geven, als de waarde van onze zekerheden de te zekeren eisen met meer dan 20% overstijgt; de keuze van de vrij te geven zekerheden is aan ons.

  

Terugname van goederen

 1. In principe worden verkochte en in overeenstemming met de afspraken uit de overeenkomst van koop en verkoop geleverde goederen niet retour genomen. Uitzonderingen hierop kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen en onder vooraf bepaalde voorwaarden gemaakt worden.

 

Rechtbank - Plaats van rechte 

 1. Voor zover de besteller een onderneming is, is de plaats van rechte Rottweil. Wij hebben echter het recht, de besteller ook in zijn lokale rechtbank aan te klagen.
 2. Voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt is de plaats van uitvoering Sulz-Holzhausen.
 3. Op deze overeenkomst is uitsluitend de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33